REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOMIPORTA.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników / Użytkowników Profesjonalnych usług dostępnych w ramach internetowego serwisu www.domiporta.pl, którego właścicielem i administratorem jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w szczególności reguluje zasady:
   1. korzystania z Serwisu (ogólne);
   2. dodawania ogłoszeń Standard i Premium (usługa „Dodaj Ogłoszenie”), aktywowania pakietów ogłoszeń Standard i Premium (usługa „Pakiet Ogłoszeń”), przedłużania czasu publikacji ogłoszeń (usługa „Przedłuż”), ponownej aktywacji ogłoszeń (usługa „Ponowna Aktywacja”), podnoszenia pozycji ogłoszenia na liście ogłoszeń (usługa „Podbij”), publikowania aktywnego ogłoszenia w sekcji Premium (usługa „Wyróżnij”), promocję Ogłoszenia na stronie głównej portalu www.gazeta.pl (Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl”), baner zewnętrzny / plandeka 200x100 cm (Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)” , promocję ogłoszenia na stronie głównej serwisu www.domiporta.pl (Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiportra.pl”), Usługę „Publikacja 2 w 1”, Usługę „Publikacja 3 w 1”, Usługę „Publikacja All Inclusive”, Usługę „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate”;
   3. zakładania konta Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego;
   4. zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń;
   5. dokonywania płatności;
   6. w zakresie dopuszczalnej treści ogłoszeń;
   7. publikacji ogłoszeń dodanych przez Użytkowników Profesjonalnych korzystających z zewnętrznych programów do eksportu danych;
   8. w zakresie kolejności wyświetlania ogłoszeń;
   9. zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
   10. odstępowania od zawartych umów;
   11. odpowiedzialności Domiporta
  2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: Domiporta - spółka pod firmą: „Domiporta sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000087256, NIP 522-010-28-63; kapitał zakładowy: 35,637,000.00 złotych; Serwis Domiporta.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Domiporta.pl, prowadzony przez Domiporta, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej www.domiporta.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Domiporta; Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie Domiporta.pl; Użytkownik Profesjonalny – podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prowadzący działalność deweloperską, dodający ogłoszenie w serwisie Domiporta.pl i korzystający z innych usług dostępnych w serwisie Domiporta.pl; Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny); Regulamin – niniejszy regulamin; Cennik – zestawienie ustalanych przez Domiporta opłat za usługi świadczone w ramach serwisu Domiporta.pl; Umowa Abonamentowa – umowa z Domiporta na publikacje ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl zawarta wyłącznie z Użytkownikami Profesjonalnymi, agencjami, biurami sprzedaży lub deweloperami.
 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU DOMIPORTA.PL
  1. Serwis Domiporta.pl umożliwia Użytkownikom/Użytkownikom Profesjonalnym publikowanie w sieci internetowej za wynagrodzeniem i przez czas określony ogłoszenia dotyczącego rynku nieruchomości oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu Domiporta.pl, opisanych szczegółowo w Sekcji III Regulaminu. Domiporta w ramach Serwisu świadczy również doradztwo w zakresie wyboru nieruchomości, warunków jej zakupu, a także wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń, czego wyrazem są takie usługi, jak w szczególności: badanie oceny jakości realizowanych usług w Serwisie zarówno w imieniu Użytkowników Profesjonalnych jak i Domiporta, wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, wysyłanie „Powiadamiacza w formie newslettera” zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach Serwisu Domiporta.pl.
  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Domiporta.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  3. Domiporta jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania usługi.
  4. Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  5. W trakcie składania zamówienia, Domiporta udostępnia Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
  6. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może edytować treść ogłoszenia w trakcie emisji, usunąć ogłoszenie z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia lub przedłużyć czas emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia wymaga ponownej aktywacji Ogłoszenia.
  7. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że:
   1. w stosunku do świadczenia usługi „Dodaj Ogłoszenie”, „Pakiet Ogłoszeń”, „Przedłuż”, „Wyróżnij”, „Ponowna Aktywacja” , „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl”, „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie) ”, „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl”, Usługi „Publikacja 2 w 1”, „Publikacja 3 w 1”, „Publikacja All Inclusive”, usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate”; - Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy;
   2. w stosunku do usług jednorazowych, tj. usługi „Podbij”- Użytkownik wyrazi wolę wykonania jej w całości przed upływem przysługującego mu terminu na odstąpienie od Umowy.
   Szczegółowe zasady dotyczące postanowień lit. a. i b. opisano w Sekcji XI ust. 1-5 Regulaminu. Regulacje dotyczące odstępowania od umowy dotyczą jedynie konsumentów.
  8. O ile dotyczy, po zawarciu umowy, Domiporta przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia, informując Użytkownika o treści zawartej umowy, przysługujących mu uprawnieniach, a także podając inne informacje wymagane przez obowiązujące Domiporta przepisy chroniące prawa konsumenta.
  9. Po upływie okresu publikacji, ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne i niemożliwe staje się jego wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki dostępnej w Serwisie. Jeżeli Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia, zostanie ono usunięte z bazy ogłoszeń w Serwisie.
  10. Usługi publikacji ogłoszeń, a także pozostałe usługi świadczone przez Domiporta w ramach serwisu Domiporta.pl są odpłatne. Opłatę za publikację ogłoszenia Użytkownik może wnieść za pomocą SMS-a (wysyłanego wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą).
  11. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Domiporta w ramach serwisu Domiporta.pl określają każdorazowo cenniki usług, dostępne dla Użytkowników zamieszczone na stronach Domiporta.pl

   Domiporta w ramach ograniczonych czasowo organizowanych akcji promocyjnych może oferować usługi w promocyjnych cenach dla Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego , co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
  12. Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w Serwisie Domiporta.pl zezwala i upoważnia Domiporta na dokonanie publikacji treści ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść) lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Domiporta oraz serwisach należących do partnerów Domiporta. Udzielenie przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie skutkuje po stronie Domiporta obowiązkiem publikacji ogłoszenia lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Domiporta lub serwisach należących do partnerów Domiporta. Celem publikacji ogłoszenia w innych serwisach Domiporta oraz internetowych serwisach partnerów Domiporta jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia. Partnerzy Domiporta to: Trovit, Google, Mitula, Criteo, RTB House, Facebook, Trójmiasto.pl. Za usługi publikacji ogłoszenia w pozostałych serwisach Domiporta oraz serwisach należących do partnerów Domiporta, Domiporta nie pobiera od Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego dodatkowych opłat.
  13. Domiporta chroni dane Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych zgodnie dokumentem pod nazwą „Polityka prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem http://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci.
 3. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ STANDARD I PREMIUM (USŁUGA „DODAJ OGŁOSZENIE”), AKTYWOWANIA PAKIETÓW OGŁOSZEŃ STANDARD I PREMIUM (USŁUGA „PAKIET OGŁOSZEŃ”), PRZEDŁUŻANIA CZASU PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ (USŁUGA „PRZEDŁUŻ”), PONOWNEJ AKTYWACJI OGŁOSZEŃ (USŁUGA „PONOWNA AKTYWACJA”), PODNOSZENIA POZYCJI OGŁOSZENIA NA LIŚCIE OGŁOSZEŃ (USŁUGA „PODBIJ”), PUBLIKOWANIA AKTYWNEGO OGŁOSZENIA W SEKCJI PREMIUM (USŁUGA „WYRÓŻNIJ”), promocji Ogłoszenia na stronie głównej portalu www.gazeta.pl (Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl”), zasady korzystania z usługi: baner zewnętrzny / plandeka 200x100 cm (Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)” , promocji ogłoszenia na stronie głównej serwisu www.domiporta.pl (Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiportra.pl”), a także zasady korzystania z Usług: „Publikacja 2 w 1”, „Publikacja 3 w 1”, „Publikacja All Inclusive”, oraz usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate”
  1. W celu zamieszczenia ogłoszenia (usługa „Dodaj Ogłoszenie”), Użytkownik powinien:
   1. wypełnić formularz dostępny na stronach serwisu Domiporta.pl oraz wpisać treść Ogłoszenia, dodać fotografie nieruchomości w liczbie i formatach określonych przez Domiporta i/lub link do filmu prezentującego nieruchomość;
   2. w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
   3. wybrać rodzaj ogłoszenia (Standard, Premium lub Pakiet Ogłoszeń) oraz czas trwania umowy, a także opłacić usługę – sposób i metody płatności określone zostały w ust. 4 poniżej;
   4. bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
   5. potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
   6. dokonać aktywacji ogłoszenia.
   Powyższe wymogi odnoszą się do Użytkowników Profesjonalnych na takich zasadach, na jakich wynika to z umowy łączącej Domiporta z Użytkownikiem Profesjonalnym, przy uwzględnieniu funkcjonalności Serwisu udostępnianych Użytkownikom Profesjonalnym.
  2. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi „Dodaj Ogłoszenie” jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
  3. Ogłoszenie Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego może być publikowane jako ogłoszenie Standard lub ogłoszenie Premium. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny (chyba, że inaczej postanowiono w umowie łączącej Użytkownika Profesjonalnego z Domiporta), w zależności od wyboru, może zawrzeć umowę na okres 30, 60 i 90 dni. Ogłoszenia Premium są publikowane wyżej, tj. nad ogłoszeniami Standard na liście ogłoszeń. Ogłoszenie Premium pozostanie w sekcji Premium w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (na jaki czas zawarto umowę).
  4. Usługa „Dodaj Ogłoszenie” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:
   1. dla ogłoszenia Standard:
    1. ogłoszenie Standard 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 50 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Standard 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 70 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Standard 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 120 zł- płatność PayU.
   2. dla ogłoszenia Premium:
    1. ogłoszenie Premium 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 70 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Premium 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 120 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Premium 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 150 zł- płatność PayU.
  5. usługa „Pakiet Ogłoszeń”
  6. W ramach usługi „Pakiet Ogłoszeń”, Użytkownik może zakupić:
   1. Pakiet Standard- który daje możliwość opublikowania lub ponownej aktywacji 5 lub 10 ogłoszeń Standard, co pozwala na wyróżnianie aktywnych ogłoszeń przez okres 30 dni w stosunku do każdego ogłoszenia;
   2. Pakiet Premium - który daje możliwość opublikowania lub ponownej aktywacji 5 lub 10 ogłoszeń Premium, co pozwala na wyróżnianie aktywnych ogłoszeń przez okres 30 dni w stosunku do każdego ogłoszenia.
  7. Wszystkie ogłoszenia zakupione w ramach Pakietu Standard i Premium można wykorzystać w ciągu 90 dni począwszy od chwili zapłaty.
  8. Usługa „Pakiet Ogłoszeń” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub zapłata kartą płatniczą) i wynosi odpowiednio:
   1. za wykupienie Pakietu Standard obejmującego 5 ogłoszeń Standard - 180 zł,
   2. za wykupienie Pakietu Standard obejmującego 10 ogłoszeń Standard - 320 zł,
   3. za wykupienie Pakietu Premium obejmującego 5 ogłoszeń Premium - 350 zł,
   4. za wykupienie Pakietu Premium obejmującego 10 ogłoszeń Premium - 500 zł.
  9. Usługa „Pakiet Ogłoszeń” pozwala na publikowanie wybranej liczby ogłoszeń (5 lub 10) przez okres 30 dnia w stosunku do każdego ogłoszenia. Czas ten jest równocześnie czasem trwania umowy.
  10. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi „Pakiet Ogłoszeń” jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu
  11. usługa „Przedłuż”
  12. Usługa „Przedłuż” powoduje wydłużenie czasu publikacji ogłoszenia w zależności od wyboru o 30, 60 lub 90 dni. Przedłużenie dotyczy zarówno ogłoszeń Standard, jak i Premium. Przedłużyć można tylko aktywne ogłoszenie. Przedłużenie nie zmienia rodzaju ogłoszenia, tj. przedłużając ogłoszenie Standard, nadal pozostaje ono ogłoszeniem Standard (nie zamienia się w ogłoszenie Premium). Nie istnieje również możliwość zamiany ogłoszenia Premium w ramach przedłużenia w ogłoszenie Standard.
  13. Usługa „Przedłuż” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:
   1. dla ogłoszenia Standard:
    1. ogłoszenie Standard 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 50 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Standard 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 70 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Standard 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 120 zł- płatność PayU.
   2. Ogłoszenia Premium:
    1. ogłoszenie Premium 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 70 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Premium 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 120 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Premium 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 150 zł- płatność PayU
  14. Umowa z Użytkownikiem na świadczenie usługi „Przedłuż” jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu
  15. usługa „Ponowna Aktywacja”
  16. Usługa „Ponowna Aktywacja” umożliwia ponowne aktywowanie na okres 30, 60 lub 90 dni ogłoszeń, których czas aktywacji wygasł. Ogłoszenie może być aktywowane jako Premium lub Standard.
  17. Z uwagi na fakt, że zarówno ogłoszenia Standard, jak i Premium są usuwane z bazy po upływie 180 dni od ostatniej aktywacji, po w/w okresie ich ponowna aktywacja nie jest możliwa.
  18. Usługa „Przedłuż” jest płatna. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i wynoszą odpowiednio:
   1. dla ogłoszenia Standard:
    1. ogłoszenie Standard 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 50 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Standard 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 70 zł- płatność PayU,
    3. ogłoszenie Standard 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 120 zł- płatność PayU.
   2. Ogłoszenia Premium:
    1. ogłoszenie Premium 30, tj. zawarcie umowy na okres 30 dni – 70 zł- płatność PayU,
    2. ogłoszenie Premium 60, tj. zawarcie umowy na okres 60 dni – 120 zł- płatność PayU.
    3. ogłoszenie Premium 90, tj. zawarcie umowy na okres 90 dni – 150 zł- płatność PayU.
  19. Umowa z Użytkownikiem jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
  20. usługa „Podbij”
  21. Usługa „Podbij” to usługa umożliwiająca podniesienie pozycji dodanego już ogłoszenia na domyślnej liście ogłoszeń. Podbite ogłoszenie trafia na górną pozycję wśród ogłoszeń Standardowych lub ogłoszeń Premium – w zależności od tego, w jakiej sekcji jest opublikowane. Ogłoszenie pozostanie na pierwszym miejscu, dopóki inny Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny nie doda nowego ogłoszenia, nie podbije pozycji swojego ogłoszenia lub nie aktywuje innej usługi na swoim ogłoszeniu
  22. Usługa „Pobij” jest płatna. Jej koszt to 3,69 zł. Opłaty można dokonać wysyłając SMS na numer 7355.
  23. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po upływie przysługującego Użytkownikowi 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie usługi w całości (z uwagi na jej jednorazowy charakter) przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
  24. Skorzystać z usługi „Podbij” może jedynie Użytkownik, który posiada aktywne ogłoszenie przeznaczone do podbicia. Jeżeli Użytkownik decydując się na aktywację usługi „Podbij” z zachowaniem 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, po upływie tego terminu nie będzie miał aktywnego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl, usługa „Podbij” nie zostanie wykonana.
  25. Umowa świadczenia usługi „Podbij” zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi.
  26. usługa „Wyróżnij”
  27. Ogłoszenie Premium jest publikowane w sekcji Premium w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (czas trwania umowy), tj.:
   1. 30 dni dla ogłoszenia Premium 30
   2. 60 dni dla ogłoszenia Premium 60
   3. 90 dni dla ogłoszenia Premium 90
  28. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 25 powyżej, ogłoszenie z powrotem stanie się ogłoszeniem Standard na czas, jaki pozostał do końca usługi Standard.
  29. Usługa „Wyróżnij” jest płatna. Płatność za wyróżnienie ogłoszenia może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub karta płatnicza). Ceny aktywacji zależą od wyboru produktu i metody płatności.
  30. Płatność PayU, o której mowa w ust. 24 powyżej, dotyczy ogłoszeń Premium 30, Premium 60 i Premium 90. Cena przy płatności PayU wynosi odpowiednio:
   1. za publikację ogłoszenia Premium 30 (przez okres 30 dni) – 70 zł,
   2. za publikację ogłoszenia Premium 60 (przez okres 60 dni) - 120 zł,
   3. za publikację ogłoszenia Premium 90 (przez okres 90 dni) – 150 zł.
  31. Umowa z Użytkownikiem jest wykonywana po upływie 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu
  32. usługa: „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl”
  33. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” to usługa dodatkowa umożliwiająca Użytkownikom posiadającym aktywną Usługę Standard lub Usługę Premium albo Usługę Pakietu (Standard lub Premium) promocję Ogłoszenia na stronie głównej portalu www.gazeta.pl. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” jest świadczona najdalej do dnia , w którym świadczone są usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, a więc może być wykupiona jedynie na okres pozostający do końca okresu na jaki wykupiono usługę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  34. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” jest płatna. Jej koszt to 199 zł brutto za 1 dzień emisji (tj. 24 h). Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą ).
  35. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po upływie przysługującego Użytkownikowi 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie usługi w całości (z uwagi na jej jednorazowy charakter) przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
  36. Skorzystać z usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” może jedynie Użytkownik, który posiada aktywne ogłoszenie. Jeżeli Użytkownik decydując się na aktywację usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” z zachowaniem 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, po upływie tego terminu nie będzie miał aktywnego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl, usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” nie zostanie wykonana.
  37. Umowa świadczenia usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi.
  38. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl” nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  39. Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)”
  40. Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)” to usługa dodatkowa umożliwiająca Użytkownikom posiadającym aktywną Usługę Standard lub Usługę Premium albo Usługę Pakietu (Standard lub Premium). Jej przedmiotem jest zamówienie przez Domiporta na zlecenie Użytkownika:
   1. wykonania Banera reklamowego o powierzchni 200 cm x 100 cm wraz z perforacją umożliwiającą montaż [„Baner”] przez partnera Domiporta na balkonie lub ogrodzeniu. Wykonanie następuje w formie samego Banera bez dodatkowych elementów mocujących (linek, zaczepów itp.).
   2. dostawy Banera przez partnera Domiporta na adres wskazany przez Użytkownika.
  41. Usługa jest płatna. Jej koszt to 59 zł brutto za każde wykonanie. Płatność może nastąpić wyłącznie w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Wszystkie ceny wskazane w niniejszym rozdziale zawierają podatek Vat. Domiporta stosuje faktury elektroniczne.
  42. Zlecenie usługi następuje poprzez zamówienie usługi przez Użytkownika w Serwisie poprzez jej oznaczenie na formularzu zamówienia przy nazwie usługi, uzupełnieniu danych takich jak: miejsce dostawy, następnie naciśnięciu przycisku „Zapłać przelewem i aktywuj” (lub odpowiedniego) i jej opłaceniu zgodnie z zasadami płatności wskazanymi przez partnera Domiporta oraz potwierdzenie danych dostawy według reguł wskazanych poniżej.
  43. Treść umieszczona na Banerze będzie formowana zgodnie z funkcjonalnościami usługi dostępnej w Serwisie. Zrealizowany Baner może się różnić od wizualizacji Banera w ramach funkcjonalności Serwisu, przede wszystkim w zakresie odcieni zastosowanych kolorów.
  44. Po zamówieniu usługi nastąpi kontakt telefoniczny pracownika Domiporta z Użytkownikiem celem weryfikacji danych miejsca dostawy Banera. W przypadku zamówień złożonych do godziny 16:00 w dniu roboczym, kontakt z Użytkownikiem w celu weryfikacji nastąpi tego samego dnia roboczego. W przypadku zamówień składanych w dniu roboczym po godzinie 16:00 lub w dniu nieroboczym (soboty, niedziele, święta państwowe), kontakt w celu weryfikacji danych złożonych przy zamówieniu nastąpi w pierwszym następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji danych złożonych w zamówieniu, tj. po uzyskaniu przez pracownika Domiporta dodatkowego potwierdzenia danych przez Użytkownika lub zmiany danych pierwotnie wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, Domiporta zleci wykonanie Banera partnerowi Domiporta. Wykonanie i dostawa Banera na adres dostawy wskazany przez Użytkownika i zweryfikowany przez pracownika Domiporta nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji danych złożonych przy zamówieniu przez pracownika Domiporta.
  45. Zamówienia realizowane są wyłączenie na terenie Polski. Dostawa nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy pokrywa Domiporta. Baner do chwili wydania Użytkownikowi pozostaje własnością Domiporta. W przypadku podania nieprawidłowych danych dostawy lub braku odbioru dostawy Banera przez Użytkownika, koszty kolejnej dostawy ponosić będzie Użytkownik.
  46. Usługa „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)” nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  47. Domiporta jest odpowiedzialny wobec Użytkownika z tytułu rękojmi. W przypadku istnienia wad Banera Domiporta ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Uprawnienia z rękojmi nie przysługują Użytkownikom korzystającym z usługi w ramach działalności gospodarczej.
  48. Domiporta informuje, że przekazane informacje o Banerze, które widnieją w Serwisie nie stanowią naszej oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że ich prezentacja powinna być rozumiana w taki sposób, że służy do tego, aby zaprosić Użytkownika do składania ofert ich nabycia w postaci zamówienia.
  49. Użytkownik powinien mieć uwadze, że wykonanie Banera jako rzeczy nieprefabrykowanej, następuje według specyfikacji Użytkownika i/lub służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika. W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu Banera jest wyłączone. Pozwala na to prawo – art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta.
  50. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa całkowita odpowiedzialność Domiporta w wyniku realizacji usługi nie przekroczy 150% kwoty zapłaconej przez Użytkownika.
  51. usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl”
  52. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” to usługa dodatkowa umożliwiająca Użytkownikom posiadającym aktywną Usługę Standard lub Usługę Premium albo Usługę Pakietu (Standard lub Premium) promocję Ogłoszenia na stronie głównej serwisu www.domiporta.pl. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” jest świadczona najdalej do dnia , w którym świadczone są usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, a więc może być wykupiona jedynie na okres pozostający do końca okresu na jaki wykupiono usługę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  53. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” jest płatna. Jej koszt to 199 zł brutto za 1 dzień emisji (tj. 24 h). Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą ).
  54. Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po upływie przysługującego Użytkownikowi 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie usługi w całości (z uwagi na jej jednorazowy charakter) przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu.
  55. Skorzystać z usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” może jedynie Użytkownik, który posiada aktywne ogłoszenie. Jeżeli Użytkownik decydując się na aktywację usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” z zachowaniem 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, po upływie tego terminu nie będzie miał aktywnego ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl, usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” nie zostanie wykonana.
  56. Umowa świadczenia usługi „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi.
  57. Usługa „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl” nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  58. usługi: „Publikacja 2 w 1”, „Publikacja 3 w 1”, „Publikacja All Inclusive”
  59. Usługi: „Publikacja 2 w 1”, „Publikacja 3 w 1”, „Publikacja All Inclusive” – składają się z kombinacji poszczególnych usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie i świadczone są na opisanych w niniejszym Regulaminie zasadach, odnoszących się do każdej z poszczególnych Usług.
  60. Usługa „Publikacja 2 w 1”, to usługa obejmująca Ogłoszenie Premium na okres 90 dni oraz usługę Promocja na stronie głównej serwisu Domiporta.pl na okres 1 dnia (24 h); Usługa, o której mowa jest płatna. Jej koszt to 250 zł brutto. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą ). Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po upływie przysługującego Użytkownikowi 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził prośbę na wykonanie usługi w całości przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu. Umowa świadczenia usługi „Publikacja 2 w 1”, zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania poszczególnych usług wchodzących w jej skład. Usługa „„Publikacja 2 w 1”, nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  61. Usługa „Publikacja 3 w 1”, to usługa obejmująca Ogłoszenie Premium na okres 90 dni, usługę Promocja na stronie głównej serwisu Domiporta.pl na okres 1 dnia (24 h) emisji oraz usługę Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie); Usługa, o której mowa jest płatna. Jej koszt to 300 zł brutto. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą ). Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po upływie przysługującego Użytkownikowi 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził prośbę na wykonanie usługi w całości przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu. Umowa świadczenia usługi „Publikacja 3 w 1”, zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania poszczególnych usług wchodzących w jej skład. Usługa „Publikacja 3 w 1”, nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  62. Usługa „Publikacja All inclusive”, to usługa obejmująca Ogłoszenie Premium na okres 90 dni, usługę Promocja na stronie głównej serwisu Domiporta.pl na okres 1 dnia (24 h) emisji, usługę Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie) oraz usług Promocja na stronie głównej portalu Gazeta.pl na okres 1 dnia (24 h) emisji; Usługa, o której mowa jest płatna. Jej koszt to 350 zł brutto. Płatność może nastąpić w formie PayU (przelew internetowy lub kartą płatniczą). Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po upływie przysługującego Użytkownikowi 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził prośbę na wykonanie usługi w całości przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji XI ust. 1-5 niniejszego Regulaminu. Umowa świadczenia usługi „Publikacja All Inclusive”, zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania poszczególnych usług wchodzących w jej skład. Usługa „„Publikacja All Inclusive”, nie jest dostępna dla Użytkowników Profesjonalnych.
  63. usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate”
  64. Usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych (tj. Użytkownicy Indywidualni NIE mogą z niej skorzystać). Powyższa Usługa jest niezależna od innych usług uregulowanych w niniejszym Regulaminie, co oznacza iż możliwe jest łączenie jej z innymi usługami.
  65. Przedmiotem Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” mogą być wyłącznie nieruchomości spełniające następujące warunki:
   1. Nieruchomości z rynku wtórnego: mieszkania (oferowane ze cenę minimum 1,5 mln PLN) i domy (oferowane za cenę minimum 2,5 mln PLN);
   2. Nieruchomości z rynku pierwotnego: mieszkania (oferowane ze cenę minimum 1,5 mln PLN) i domy (oferowane za cenę minimum 2,5 mln PLN); Z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem danej oferty nie może być inwestycja budowlana jako całość, ale pojedyncze mieszkanie lub pojedynczy dom.
  66. Domiporta, zanim przyjmie zlecenie na wykonanie Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” weryfikuje/szacuje na podstawie przesłanych przez Użytkownika Profesjonalnego fotografii nieruchomości, czy odpowiada ona kategorii nieruchomości Premium, co w szczególności dotyczy jej wartości oraz – w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego – jakości. Domiporta potwierdza przyjęcie zlecenia na wykonanie powyższej Usługi poprzez przesłanie na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy w przedmiocie usługi, o której mowa.
  67. Usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” polega na publikacji ogłoszenia w dedykowanej nieruchomościom Premium zakładce „Premium Real Estate” na stronie głównej serwisu Domiporta.pl. W zakres Usługi, o której mowa wchodzi jego podbicie (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie).
  68. Umowa w przedmiocie usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” zawierana jest na czas nieokreślony albo na okres jednego miesiąca (30 następujących po sobie dni). Jeśli Strony umówiły się na umowę w zakresie usługi, o której mowa na czas nieokreślony, wówczas każda ze stron może wypowiedzieć tę umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Szczegółowe warunki Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” są następujące:
   1. l.p. Liczba ofert unikalnych prezentowanych w danym miesiącu kalendarzowym w przypadku usługi zakupionej na czas nieokreślony (lub miesiącu stanowiącym 30 następujących po sobie dni, w przypadku usługi wykupionej na czas tego miesiąca) Kwota netto miesięcznego abonamentu (należy doliczyć VAT) Liczba podbić Liczba wyróżnień
    1 Abonament od 5 do 10 499 zł 20 10
    2 Abonament od 10 do 20 999 zł 40 20
    3 Powyżej wybranego abonamentu, za każdą kolejną ofertę 100 zł 2 podbicia za każdą 1 kolejną ofertę 1 wyróżnienie za każdą 1 kolejną ofertę
   2. W rozumieniu niniejszego punktu pojęcie oferty unikalnej oznacza ofertę dotyczącą jednej, skonkretyzowanej nieruchomości, co oznacza że w okresie danego miesiąca kalendarzowego (lub miesiąca stanowiącego 30 następujących po sobie dni, w przypadku usługi wykupionej na czas tego miesiąca) Użytkownik może prezentować tylko konkretnie wybrane przez niego nieruchomości, w liczbie, na którą Strony się umówiły. Z zastrzeżeniem lit. C) poniżej, zastępowanie w ciągu miesiąca kalendarzowego (lub miesiąca stanowiącego 30 następujących po sobie dni, w przypadku usługi wykupionej na czas tego miesiąca) ogłoszenia obejmującego daną nieruchomość ogłoszeniem zawierającym inną nieruchomość uprawnia Domiporta do usunięcia takiego ogłoszenia.
   3. W przypadku zawarcia umowy w zakresie usługi, o której mowa na czas nieokreślony, Użytkownik ma prawo do umieszczenia oferty innej nieruchomości w miejsce dotychczasowej oferty dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zastępowane ogłoszenie zostało opublikowane. W powyższej sytuacji, jak i w sytuacji wprowadzania ogłoszenia zawierającego kolejną nieruchomość (co do której nie publikowano dotychczas ogłoszeń w ramach niniejszej Usługi) w ramach umówionego limitu liczby ofert, Domiporta uprawniona jest do weryfikacji każdej nowej oferty pod kątem warunków wskazanych w punkcie 55 i 56 powyżej, i w razie braku spełnienia tych warunków usunięcia takiego ogłoszenia.
   4. W razie zawarcia umowy na czas nieokreślony w przedmiocie Usługi „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate” , w trakcie danego miesiąca kalendarzowego, kwoty podane w lit. A) powyżej należne za bieżący miesiąc kalendarzowy zostaną skalkulowane proporcjonalnie do liczby pozostających dni w tym bieżącym miesiącu kalendarzowym;
   5. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik może w każdym czasie zwiększyć liczbę ofert w ramach wykupionego abonamentu, na warunkach określonych lit. A) powyżej. Z tym, że w przypadku zawarcia umowy w zakresie usługi, o której mowa na czas określony (30 dni), wówczas zwiększenie limitu ofert w ramach abonamentu nie powoduje przedłużenia okresu trwania umowy, która ulega rozwiązaniu po upływie czasu, na jaki została zawarta.
  69. Wszystkie ceny wskazane w niniejszym rozdziale – za wyjątkiem cen usługi przy których wyraźnie wskazano, iż stanowią ceny netto - , o której mowa w pkt 54-58 - zawierają podatek Vat. Domiporta stosuje faktury elektroniczne.
  70. Zapisy pkt. 1-58 powyżej są stosowane odpowiednio do Użytkowników Profesjonalnych jedynie na takich zasadach, jakie wynikają z umowy łączącej Domiporta z Użytkownikiem Profesjonalnym, przy uwzględnieniu funkcjonalności Serwisu udostępnianych Użytkownikom Profesjonalnym. Za wyjątkiem usługi, o której mowa pkt 55 lit b) powyżej, Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność deweloperską ma możliwość dodawania ogłoszeń w Serwisie jedynie jako prezentacja inwestycji, w ramach której prezentowane są poszczególne ogłoszenia lokali. Nie ma możliwości prezentacji pojedynczych ogłoszeń poza prezentacją inwestycji.
 4. KONTO
  1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych usług związanych z publikacją ogłoszenia jak i innych usług obejmujących poszukiwanie zindywidualizowanych ofert oraz otrzymywanie i zapisywanie wybranych przez Użytkownika ogłoszeń dostępnych w serwisie Domiporta.pl wymaga utworzenia Konta.
  2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Domiporta w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach serwisu Domiporta.pl może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  4. Pierwsze logowanie następuje automatycznie wraz z podaniem przez Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego danych wskazanych w formularzu i nie wymaga aktywowania hasła (tzw. "pierwsze logowanie"). Każde ponowne logowanie wymaga uaktywnienia hasła w ramach utworzonego Konta. Za wyjątkiem pierwszego logowania, Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/ adresu e-mail i hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny (również w ramach tzw. "pierwszego logowania"). Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu kont społecznościowych Facebook oraz Google+. Szczegółowe zasady opisano w Polityce prywatności.
  5. Dostęp do Konta Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny uzyskuje po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny.
  6. Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników za pomocą funkcjonalności „Dodaj Agenta” dostępnej w ramach Konta. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być prezentowane w treści ogłoszenia i służą nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem Profesjonalnym. W celach statystycznych, podany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu zostanie zaprezentowany w ogłoszeniu w ten sposób, że w treści ogłoszenia wyświetlony zostanie wewnętrzny numer telefonu należący do Domiporta przekierowujący osobę dzwoniącą na wskazany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu. Podane adresy e-mail służą przekazywaniu powiadomień i informacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. Zakłożenie Konta przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego jest związane z otrzymywaniem na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego ogłoszenia lub wiadomości i powiadomień dotyczących ogłoszeń opublikowanych w Serwisie zgodnych z ustawionymi przez Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego w jego Koncie w zakładce „Moje Preferencje” preferencjami co do poszukiwanych ogłoszeń jaki i wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Domiporta.
  8. Zakładając Konto Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone zgody, kontaktując się z BOK lub korzystając z funkcjonalności wypisania udostępnionej w systemie mailingowym.
  9. Konto Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego może zostać usunięte przez Domiporta z Serwisu bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeśli Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny nie zalogował się ani razu na Konto przez okres 365 dni, od ostatniego logowania. W takim przypadku umowa zostanie uznana za wygasłą.
  10. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Domiporta poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@domiporta.pl. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika Profesjonalnego wymaga – zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej i wysłania oświadczenia woli listem poleconym na adres Domiporta, chyba że co innego wynika z umowy zawartej indywidualnie z Użytkownikiem Profesjonalnym.
 5. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ
  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Domiporta umożliwia Użytkownikom / Użytkownikom Profesjonalnym zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Domiporta.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Domiporta z zamieszczonych w Serwisie Domiporta.pl treści, zdjęć i filmów, bezterminowo od dnia zamieszczenia przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego treści, zdjęcia lub filmu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego częściach Serwisu Domiporta.pl oraz w innych wydawanych przez Domiporta serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Domiporta. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć lub filmów w Serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny zezwala także Domiporta na dokonywanie opracowań treści lub zdjęć zamieszczonych w serwisie Domiporta.pl oraz na korzystanie z nich na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu.
  4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny oświadcza, że zamieszczone treści, zdjęcia i filmy nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie Domiporta.pl.
  5. Jeżeli Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny w tym samym czasie zamówi jednocześnie kilka rodzajów usług dotyczących tego samego ogłoszenia, będą one realizowane w następującej kolejności: ogłoszenie Premium (od najwcześniej dodanego), ogłoszenie Standard (począwszy od najwcześniej dodanego).
 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Płatność za świadczenie usług przez Domiporta może być zrealizowana przez Użytkownika w podanych niżej formach płatności, na zasadach szczegółowo wskazanych w Sekcji III ust.: 4, 8, 11, 15, 18, 24, 25, 28, 34, 45, 51, 52, 53 niniejszego Regulaminu, tj.:
   1. w formie płatności SMS - dla usług:
    1. „Podbij”
   2. w formie zapłaty realizowanej za pomocą systemu PayU, (przelew internetowy i karta płatnicza) dla usług:
    1. „Dodaj Ogłoszenie” - w zakresie ogłoszeń Standard 30, 60, 90 oraz Premium 30, 60, 90
    2. „Ponowna Aktywacja” - w zakresie ogłoszeń Standard 30, 60, 90 oraz Premium 30, 60, 90
    3. „Przedłuż” - w zakresie ogłoszeń Standard 30, 60, 90 oraz Premium 30, 60, 90
    4. „Wyróżnij” - w zakresie ogłoszeń Standard 30, 60, 90 oraz Premium 30, 60, 90
    5. „Pakiet Ogłoszeń” - w zakresie pakietu ogłoszeń Standard i Premium, obejmujących 5 lub 10 ogłoszeń wybranego rodzaju;
    6. „Promocja ogłoszenia na stronie głównej portalu Gazeta.pl”
    7. „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)”
    8. „Promocja ogłoszenia na stronie głównej serwisu Domiporta.pl”
    9. usługi: „Publikacja 2 w 1”, „Publikacja 3 w 1”, „Publikacja All Inclusive”
  2. Usługa „Ogłoszenie w zakładce Premium Real Estate”, Ogłoszenia zlecone do publikacji przez Użytkowników Profesjonalnych ukażą się wyłącznie w serwisach partnerskich wskazanych przez Domiporta na stronach serwisu Domiporta.pl jako przeznaczonych do publikacji Ogłoszeń Użytkowników Profesjonalnych. Ogłoszenia publikowane w serwisach partnerskich, o których mowa powyżej, będą publikowane przez czas przez nich ustalony.
  3. Sposoby płatności za usługi świadczone w ramach serwisu Domiporta.pl Użytkownikowi Profesjonalnemu określa Umowa Abonamentowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem Profesjonalnym i Domiporta.
 7. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ
  1. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych na w serwisie Domiporta.pl treści, zdjęć i filmów:
   1. sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,
   2. pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
   3. przedstawiających przedmiot inny niż oferowany w treści ogłoszenia,
   4. zawierających informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym z pominięciem funkcjonalności serwisu Domiporta.pl (m.in. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta w komunikatorze internetowym),
   5. sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,
   6. sprzecznych z charakterem serwisu Domiporta.pl.
  2. Domiporta ma prawo usunięcia ogłoszenia, jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia zawiera ono nieaktualną ofertę.
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty lub planem architektonicznym oferty, w szczególności: mapy (wyjątek stanowią oferty działek), znaki firmowe, pliki animowane. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na umieszczenie filmu jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danej oferty nieruchomości. W szczególności zabrania się umieszczania linków do filmów, które stanowią materiał promocyjny ogłoszeniodawcy, np. reklamę agencji nieruchomości.
  6. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny publikuje treści i zdjęcia w serwisie Domiporta.pl na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszej Sekcji.
  7. Domiporta zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jak również prawo do usunięcia ogłoszenia Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego oraz zablokowania na serwerach serwisu Domiporta.pl ogłoszeń oraz adresów IP Użytkownika, naruszającego postanowienia Regulaminu, a w szczególnych sytuacjach, również do rozwiązania umowy lub Umowy Abonamentowej w trybie natychmiastowym.
  8. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w ogłoszeniach nieprawdziwych danych, np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ogłoszeń z innymi numerami w celu oznaczenia ich w Serwisie symbolem „Nowość” lub podobnym, oraz wszelkie inne działania, które w rozsądnej opinii Domiporta powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane
  9. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych. Domiporta zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia wszystkich ogłoszeń danego Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego na wcześniejszą o 3 miesiące, jeśli te same oferty zostały wprowadzone ponownie do serwisu; zmiana ta jest nieodwracalna.
  10. Niedopuszczalne jest wpisywanie ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty, na przykład: mieszkań i inwestycji rynku pierwotnego do bazy danych rynku wtórnego, gdzie nieruchomość z rynku wtórnego rozumiana jest jako nieruchomość oddana do użytku nie później niż do bieżącego miesiąca aktualnego roku i jej właścicielem jest osoba prywatna, a nieruchomość z rynku pierwotnego jako nieruchomość nie oddana jeszcze do użytku i/lub jej właścicielem jest spółdzielnia lub deweloper.
  11. Niedopuszczalne jest powielanie ogłoszeń o tej samej treści i tych samych zdjęciach lub materiałach wideo. Jedno ogłoszenie zamieszczone w Serwisie w dziale sprzedaży lub wynajmu może dotyczyć sprzedaży lub wynajmu tylko jednej nieruchomości - za wyjątkiem ogłoszeń inwestycji zamieszczanych przez Użytkowników Profesjonalnych.
  12. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ogłoszeniach, w miejscu przeznaczonym na konkretne informacje (ulica, dzielnica itp.) innych treści niż przeznaczenie danego pola, np. w polu ulica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę ulicy; w polu dzielnica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę dzielnicy.
  13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
  14. Użytkownik Profesjonalny zamieszczający ogłoszenia za pomocą formularzy dodawania ogłoszeń zobowiązany jest do zaznaczenia opcji "Ogłoszenie zamieszcza agencja nieruchomości" znajdującej się w treści formularza. W przypadku nie zaznaczenia opcji, o której mowa powyżej, Domiporta zastrzega sobie prawo do samodzielnego zaznaczenia ww. opcji w dodanym ogłoszeniu.
  15. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Profesjonalnych ogłoszeń oznaczonych jako bezpośrednie w procesie dodawania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl.
  16. Użytkownicy Profesjonalni mogą zamieszczać wyłącznie takie oferty, w których pośredniczą w transakcji i mają podpisaną umowę pośrednictwa.
  17. Prawo zaznaczenia opcji "Jestem osobą prywatną i chcę dodatkowo wysłać to ogłoszenie do agencji nieruchomości, aby przyspieszyć zawarcie transakcji" przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
  18. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie serwisu Domiporta.pl i serwisów partnerskich Domiporta do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  19. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Domiporta narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, lub dobre obyczaje, Domiporta ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia i zablokowania Konta.
  20. Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu Domiporta.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  21. Dane kontaktowe przy ogłoszeniu nieruchomości w Serwisie Domiporta.pl lub w serwisach partnerskich mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  22. Domiporta zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.
  23. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem Konta oraz konsekwencjami prawnymi.
 8. ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW DO EKSPORTU DANYCH
  1. Użytkownicy Profesjonalni zamieszczający ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl za pośrednictwem tzw. eksportów danych, czyli wysyłający treść ogłoszeń przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania, zobowiązani są do:
   1. zamieszczania ogłoszeń aktualnych, to znaczy dotyczących nieruchomości pozostających w obrocie;
   2. aktualizowania ofert na bieżąco, to znaczy niezwłocznego usuwania z serwisu ofert nieaktualnych (nieruchomości sprzedane czy wynajęte);
   3. zamieszczania ofert, do których ogłoszeniodawca posiada prawa autorskie do zdjęć, filmów i treści lub został upoważniony do ich wykorzystania;
   4. zamieszczania ofert, dla których ogłoszeniodawca posiada prawo lub upoważnienia do sprzedaży nieruchomości;
   5. eksportu ofert przy wykorzystaniu tzw. eksportu różnicowego, tzn. eksportu tylko takich ofert, których treść uległa zmianie.
  2. Domiporta ma prawo odmówić przyjmowania ofert pochodzących z eksportu, jeśli:
   1. Użytkownik Profesjonalny wysyła ogłoszenia przy użyciu tzw. eksportu całościowego, tzn. ogłoszeniodawca przesyła oferty, których treść nie została zmieniona. W takim przypadku ogłoszeniodawca zostanie wcześniej poinformowany naruszeniu postanowień Regulaminu. Jeśli w dalszym ciągu Użytkownik Profesjonalny wysyłał będzie oferty w podobny sposób, przyjmowanie takich ofert zostanie zablokowane, a data zamieszczenia wszystkich ogłoszeń ogłoszeniodawcy zostanie cofnięta o 60 dni. Przyjęcie eksportu danych może zostać odblokowane na wniosek Użytkownika Profesjonalnego, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty ostatniego eksportu naruszającego postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik Profesjonalny jest zobowiązany do kontaktu ze swoim opiekunem w serwisie Domiporta.pl i przekazania mu wniosku o odblokowanie przyjmowania eksportu ogłoszeń;
   2. zachodzi przypuszczenie, że Użytkownik Profesjonalny nie jest właścicielem praw autorskich do zdjęć, filmów i treści użytych w ogłoszeniach lub nie został zobowiązany do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami opisanymi w ogłoszeniach;
   3. Użytkownik Profesjonalny narusza elementarne zasady i dobre obyczaje obowiązujące w obrocie.
 9. REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ
  1. Ogłoszenia w Serwisie wyświetlane są w następujących sekcjach, w następującej kolejności: Ogłoszenia Premium, Ogłoszenia Standard.
  2. Ogłoszenia w serwisie Domiporta.pl w poszczególnych sekcjach, o których mowa w ust. 1, prezentowane są w kolejności dodania ich do Serwisu (usługa „Dodaj ogłoszenie”) lub aktywowania na nich określonych usług (usługi: „Podbij”, „Przedłuż”, „Wyróżnij”, „Ponowna aktywacja”). Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym lub na których aktywowano w dniu dzisiejszym określone usługi będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń, które dodano później lub na których później aktywowano określone usługi. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.
  3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności sortowania ogłoszeń na podstawie następujących kryteriów: powierzchni nieruchomości, cenie, nazwie miejscowości, dzielnicy lub ulicy. Użytkownik dodatkowo ma możliwość sortowania ogłoszeń po tzw. najlepiej opisanej ofercie.
  4. Serwis Domiporta.pl oferuję usługę promocji ogłoszeń – usługa „Podbij”, którą szczegółowo opisano w Sekcji III ust. 20-24.
 10. INNE USŁUGI
  1. Usługi takie jak „jeden do wielu”, „odpocznij od szukania ofert”, są usługami nieodpłatnymi świadczonymi w Serwisie na zamówienie Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego, umożliwiającymi Użytkownikom poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, wysłanie zapytania według określonych preferencji do wielu ogłoszeniodawców w Serwisie.
  2. Usługa „Giełda Leadów” jest usługą świadczoną na rzecz Użytkownika Profesjonalnego, która polega na udostępnianiu Użytkownikowi Profesjonalnemu w Koncie, przygotowanych na podstawie profilowania zestawień obejmujących ogłoszenia Użytkownika Profesjonalnego i profile Użytkowników poszukujących nieruchomości (którzy wyrazili na to zgodę), które według odpowiedniego algorytmu są najlepiej dopasowane. Wyżej opisane zestawienia prezentowane są w Koncie Użytkownika Profesjonalnego jako lista ogłoszeń wraz z informacją o stopniu dopasowania danego profilu Użytkownika do ogłoszenia.
  3. Usługa „powiadamiacz”, jest nieodpłatną usługą świadczoną w Serwisie na zamówienie Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego w formularzu kontaktowym adres e-mail o nowych ogłoszeniach w Serwisie Domiporta.pl. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu usługi „powiadamiacz” przez wysłanie wiadomości e-mail lub po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail.
  4. Usługa polegająca na badaniu przez Domiporta w imieniu Użytkowników Profesjonalnych, oceny jakości realizowanych Użytkownikom usług.
  5. Usługa „Newsletter z Ofertami”, jest nieodpłatną usługą świadczoną na zamówienie Użytkownika polegającą na powiadamianiu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub czatów, w tym komunikatorów lub czatów udostępnianych w mediach społecznościowych, o ogłoszeniach dostępnych w Serwisie i spełniających kryteria określone przez Użytkownika. W przypadku w/w usługi świadczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę z poziomu usługi „Newsletter z Ofertami” przez wysłanie wiadomości e-mail lub po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail. W przypadku w/w usługi świadczonej za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub czatów Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę z poziomu menu głównego komunikatora internetowego, przez wysłanie wiadomości e-mail do Domiporta lub inny sposób określony w komunikatach dostępnych dla Użytkownika w komunikatorze internetowym.
  6. Inne nieodpłatne usługi świadczone na rzecz zarejestrowanych Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych po zalogowaniu w Koncie:
   1. „Moje Ulubione” – usługa umożliwiająca Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu zapisywanie i zarządzanie zapisanymi w dostępnej w Koncie zakładce pod nazwą „Moje Ulubione” ogłoszeniami opublikowanymi w Serwisie. Użytkownik/Użytkownik Profesjonalny zapisuje ogłoszenia za pomocą funkcjonalności polegającej na zaznaczeniu ogłoszenia ikoną pinezki.
   2. „Moje Preferencje” – usługa umożliwiająca Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu zapisanie w Koncie swoich preferencji dotyczących wyszukiwanych nieruchomości i otrzymywanie na tej podstawie na podany adres e-mail wiadomości zawierających informacje o ogłoszeniach spełniających podane kryteria.
 11. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI
  1. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez Domiporta świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego związane ze składaną reklamacją.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Domiporta przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta(BOK) pod adresem: bok@domiporta.pl lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem www.domiporta.pl/kontakt lub pisemnie drogą pocztową na adres: Domiporta Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego. O rozstrzygnięciu reklamacji Domiporta poinformuje Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie– zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 12. ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY (dotyczy jedynie Użytkowników)
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może zrealizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w ust. 4 poniżej.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego tutaj. Formularz udostępniany jest na stronie internetowej serwisu Domiporta.pl pod adresem ,https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_odstapienia_domiporta.pdf.
  3. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu na adres Domiporta, tj. : Domiporta Sp. z o. o., ul. Czerska 8/10 , 00-732 Warszawa lub na adres e-mail: bok@domiporta.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Domiporta niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Usługi opisane w Sekcji III Regulaminu mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1, jedynie w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika.
  5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Powyższy zapis nie dotyczy usługi „Pobij”. Usługa ta ma jednorazowy charakter i może być wykonana jedynie w całości. Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do usługi „Baner reklamowy 200x100 cm (na balkon, ogrodzenie)”, albowiem przedmiotem świadczenia tej usługi jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (co w szczególności dotyczy spersonalizowanych produktów).
 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMIPORTA
  1. Domiporta umożliwia Użytkownikom / Użytkownikom Profesjonalnym umieszczanie, przeglądanie ogłoszeń w Serwisie Domiporta.pl oraz kontaktowanie się z ogłoszeniodawcami Użytkownikom/Użytkownikom Profesjonalnym.
  2. Domiporta nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z treścią ogłoszenia.
  3. Domiporta nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników / Użytkowników Profesjonalnych, a także zdolność do realizacji transakcji.
  4. Domiporta nie odpowiada za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków Użytkowników/ Użytkowników Profesjonalnych wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
   3. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Domiporta,
   4. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
   5. składane przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  5. Domiporta nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania wykorzystywanego do eksportu ofert do serwisu Domiporta.pl oraz treść i kompletność danych wprowadzonych do serwisu Domiporta.pl za pośrednictwem takiego oprogramowania.
  6. Domiporta nie odpowiada za brak dostępu do serwisu Domiporta.pl lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego.
  7. Domiporta zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu Domiporta.pl. Domiporta dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania serwisu Domiporta.pl.
  8. W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Użytkownikowi / Użytkownikowi Profesjonalnemu nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.
  9. Domiporta nie odpowiada za spełnianie przez przedmioty prezentowane w ogłoszeniach publikowanych w serwisie Domiporta.pl i oznaczone informacją o treści: "Inwestycja zawiera oferty spełniając warunki programu Mieszkanie dla Młodych" kryteriów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych będą przetwarzane przez Domiporta jako administratora (z zastrzeżeni ust. 2 i ust. 3 poniżej), w celu rejestracji i obsługi Konta, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych Domiporta. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych wybranym kanałem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Domiporta znajduje się w Polityce Prywatności.
  2. Użytkownik Profesjonalny jest administratorem danych osobowych Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługami: zapytania o ofertę (typu „jeden do jeden”, „jeden do wielu”), „Giełda Leadów” oraz badania oceny jakości realizowanych usług w Serwisie na rzecz Użytkownika Profesjonalnego. Użytkownicy Profesjonalni powierzają Domiporta przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym (z wyłączeniem usługi „Giełda Leadów”), na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W związku ze świadczeniem przez Domiporta usługi „Giełda Leadów” Użytkownik Profesjonalny staje się administratorem danych osobowych Użytkowników, w związku z udostępnieniem tych danych osobowych przez Domiporta na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
  3. Użytkownicy Profesjonalni powierzają Domiporta przetwarzanie danych osobowych swoich agentów lub osób kontaktowych, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. O zmianie Regulaminu Domiporta poinformuje Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Domiporta.pl oraz wysłanie powiadomienia do Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych. O ile pozwalają na to przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
  2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do praw i obowiązków Użytkownika Profesjonalnego, w takim zakresie w jakim Umowa Abonamentowa zawarta przez Domiporta z Użytkownikiem Profesjonalnym nie stanowi inaczej.
  3. Regulamin i jego wcześniejsze/kolejne wersje będą udostępniane w Serwisie pod adresem https://www.domiporta.pl/regulamin, z zachowaniem prawa Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego do tego, by mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym a Domiporta, której przedmiotem jest świadczenie przez Domiporta usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  PRZEDMIOT UMOWY

  Strony zawarły umowę na usługi polegające na prezentacji oferty Użytkownika Profesjonalnego na warunkach określonych w Regulaminie, w związku z wykonywaniem której Użytkownik Profesjonalny powierzył Domiporta przetwarzanie danych osobowych.
  1. Użytkownik Profesjonalny w zakresie, w którym korzysta z poniższych funkcjonalności/usług, jest administratorem danych osobowych:
   1. agentów nieruchomości lub osób współpracujących z Użytkownikiem Profesjonalnym, wskazywanych przez ten podmiot za pomocą funkcjonalności „Dodaj Agenta” dostępnej w ramach Konta ( „Agent”) lub poprzez automatyczny eksport ogłoszeń do Serwisu. Na podstawie Umowy powierzenia Użytkownik Profesjonalny ( „Administrator”) powierza Domiporta ( „Procesorowi”) do przetwarzania dane takie jak: imię i nazwisko Agenta, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie Agenta ( „Dane osobowe”), które zostaną następnie opublikowane w Serwisie przy przypisanej konkretnemu Agentowi ofercie Administratora.
   2. Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługami: i. zapytania o ofertę (typu „jeden do jeden”, „jeden do wielu”), oraz ii. badania oceny jakości realizowanych usług w Serwisie na rzecz Użytkownika Profesjonalnego. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane takie jak: imię, numer telefonu, adres e-mail, preferencje dotyczące poszukiwanych nieruchomości ( „Dane osobowe”).
  2. Procesor przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie, a także w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego celu.
  3. Przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „Rozporządzenie”). Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.
  4. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  OBOWIĄZKI STRON
  1. Procesor zobowiązany jest do:
   1. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;
   2. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
   3. przetwarzania Danych osobowych na polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
   4. pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
   5. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
   6. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim naruszeniu niezwłocznie,
   7. po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej i złożenia względem Administratora oświadczenia, potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Administratora.
  2. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w niniejszej Umowie powierzenia.
  3. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.
  4. Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
  TRANSFER DANYCH
  1. Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy.
  2. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową.